Taiteen perusopetus

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän  ja laaja opetussuunnitelma

Tanssikoulu 1st Step antaa Riihimäellä yleistä perusopetusta ja syventävää opetusta. Forssassa Opetusta annetaan yleisen ja laajan opetussuunnitelmien mukaista tanssin perusopetusta.

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on ainutlaatuinen Suomalainen taidenopetuksen muoto lapsille ja nuorille.Se on säädettyy laissa(633/1998) ja asetuksessa( 813/1998). Opetus on luvan varaista ja sitä antaa kunnat tai yksityiset koulut kunnan tai Opetus-ja kulttuuriministöriön luvalla.

Opetushallitus laatii ja vahvistaa perusteet yleisen ja laajan oppimäärän minkä pohjalat oppilaitos (opetuksen järjestäjä) tekee oman suunnitelmansa, joka täydentää opetushallituksen perusteita.

Tanssikoulu 1st Step on uudistanut perusopetuksen sääntöjä, opetus-ja kultuuriministöriön laatimaan 2018 suunnitelman mukan.

Tutustu uuteen opetussuunnitelmaan sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jotka on hyväksytty Forssan ja Riihimäen kaupunkien toimesta 1.8.2018 alkaen >

Lisäys opetussuunnitelmaan:

Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat varhaisjän opinnot, yhteiset opinnot 1, yhteiset opinnot 2 ja teemaopinnot

Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin, ja valinnaisaineisiin.

VARHAISIÄN OPINNOT:
– Lastentanssi 3v.,4v., 5v.
– Lastentanssi-alkeisbalettiin suuntautuva 6v.

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu  3-5 vuotiaille oppilaille 30-45min. ja valmisttavat opinnot 6-7v. vuotialille oppilaille45-60min.
Varhaisiän opintoihin kuulu lastentanssi ja valmisttavin opintoihin alkeisbaletti ja nykytanssi.

Valmistavien opintojen jälkeen oppilas valitse pääaineekseen klassisen balettin, nykytanssin tai jazztanssin

Käyntikertoja on  opinnoissa 1-2tuntia viikossa 45-60min.

TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT
Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoittena on saada oppilas kokeilemaan tanssin ja liikunnan iloa.
Tavoitteena on myös saavuttaa kyky vastanottaa ja kokea tanssi omana taiteenaalanaan ja hahmottaa se osana
taiteenkokonaisuutta. Jokainen oppilas saa ikänsä mukaista opetusta. Oppilasta ohjaltaan keskittyneeseen,
määrätietoiseen ja pitkäjänteseen työskentelyyn sekä ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa.
Häntä ohjataan rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tanssikasvatus tukee osaltaan myös oppilaan fyysistä ja psyykistä hyvinvointia sekä kasvua eheäksi aikuiseksi.. Toiminnassa luodaan myös pohjaa kulttuuri-
myönteisyydelle, elinikäiselle tanssinharrastukselle ja oppimiselle sekä kannustetaan oppilasta osallistumaan
erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös katsojana ja kokijana.

YHTEISET OPINNOT  1:
– Valmistava baletti 7v.,8v.
– Valmistava nykytanssi 7v.,8v.
– Baletti 9v.
– Nykytanssi 9v.
– Jazztanssi 9v.

tai joku muu lukujärjestykseen kuuluva tunti

yhteensä 180 tuntia

YHTEISET OPINNOT  2:
– Baletti 10-11v. pääaine: baletti 2x vko, sivuaine: nykytanssi 1x vko tai jazz
– Baletti 10-11v. pääaine: baletti 1x vko, sivuaine: nykytanssi 1x vko ja jazz 1x vko
– Nykytanssi 10-11v. pääaine: nykytanssi 1x vko, sivuaine: baletti 1x vko tai jazz 1x vko
– Jazztanssi 10-11v. pääaine: jazztanssi 1x vko, sivuaine: baletti 1x vko tai nykytanssi 1x vko

yhteensä 120 tuntia

TEEMAOPINNOT
– Baletti 12-14v. pääaine 2xvko  , teemaopinnot 1xvko
– nykytanssi 12-14v. pääaine 2xvko, teemaopinnot 1x vko
-jazztanssi 12-14v. pääaine 2xvko, taamopinnot 1xvko

Yhteensä 200 tuntia

LAAJA PERUSOPETUKSEN OPINNOT

Varhaisiän opinnot

Perusopinnot 1 osa 7-9v. , koostuu 2-3vuoden opinnoista

  • baletti pääaine7v. 1vko, 8-9v. 2vko, nykytanssi sivuaine
  • nykytanssi pääaine tai jazztanssi 7v. 1vko tunti,8-9v. 2vko, baletti sivuaine

Perusopinnot 2 osa
Koostuu 10-14 vuotiaitten balettin , nykytanssin ja jazztanssin opinnoista, jolloin käyntikertoja on vähintään 2 tuntia viikossa/ 75-90 min.Perusopintojen aikana oppilas harjoittele pitkäjänteisesti sekä perehtyy aiempaa syvemmin oman lajinsa perusliikesanastoon, tyyliin ja muuhun tanssin sanastoon. Oppilas harjoittelee tanssille ominaista hienomotoriikkaa ja oivaltaakarkeamotoriikkan ja hienomotoriikaneron omassa tanssimisessa. Oppilas kehittää liikeellä ilmaisua mielikuvien ja luovienharjoitteiden avulla. Laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen oppilas saa perusopintojen päätötodistuksen. Tämän jälkeen oppilas voi siirtyä syventäviinopintoihin tai yleisen oppimäärän opetukseen.

Baletti pääaine 2vko 90min., nykytanssi 1vko vallinnaisaine
nykytanssi pääaine 2vko 60min., baletti vallinnaisaine 1vko 90min., sivuaine 1vko 60min
jazztanssi pääaine 2vko 60min., baletti tai nykytanssi vallinnaisaine +sivuaine

 

yhteensä 800 tuntia

SYVENTÄVÄT OPINNOT:

Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot koostuvat 14-18 vuotiaiden 3-6 lukuvuoden klassisen baletin ja /tai nykytanssin /tai jazztanssin opinnoista jolloin käyntikertoja on 2-4 tuntia viikossa 60-90min. Syventäviin opintoihin
kuulu päättötyön suorittaminen. Päätötyö voi olla joko soolo-tai ryhmätanssi tai oma koreografia. Syventävissä
opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten. Oppilas kehittää tanssillista
ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välisestä
yheydestä. Oppilas harjoittele tanssin suorituspuhtautta.

Kun laajan oppimäärän tuntimäärät ovat täyttyneet ja oppilas on suorittanut päättötyön, hän saa syventävien
opintojen päättötodistuksen. Tämä todistus on samalla koko tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.
Todistuksessa on sekä sanallinen että numeroarviointi.

– Baletti jatko I 14-17v. pääaine: baletti 2 tai 3 x vko, vallinnaisaine: nykytanssi 1x vko, jazz 1x vko
– Nykyjatko I 14-17v. pääaine: nykytanssi 1x vko, vallinnaisaine: baletti 1x vko, jazz 1x vko
– Jazzjatko I 14-17v. pääaine: jazztanssi 1x vko, vallinnaisaine: baletti 1x vko , nyky 1x vko
– Baletti jatko II 17-18v. pääaine: baletti 3 x vko, vallinnaiaine: nykytanssi 1x vko, jazztanssi 1x vko
– Nykytanssi jatko II 17-18v. pääaine: nykytanssi 2 x vko, vallinnaisaine: baletti 1x vko, jazz 1x vko, valinnaisaine
– Jazzjatko II 17-18v. pääaine: jazztanssi 2 x vko, vallinnaisaine: baletti 1x vko, nyky 1x vko, valinnaisaine
– Teemaopinnot tai sivuaineet : koreografia, repertuaari, kehonhuolto, ravitsemus, tanssiakrobatia

VALINNAISAINEET:
– Nykytanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Jazztanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Baletti perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Showtanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Street dance, hiphop perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Flamenco alkaen 12 v. perustaso, keskitaso
– Latino alkaen 12 v. perustaso, keskitaso
– Zumba alkaen 12 v. perustaso, keskitaso

ERIKOISKOULUTUSOHJELMA (EK)