Taiteen perusopetus

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän  ja laaja opetussuunnitelma

Tanssikoulu 1st Step antaa Forssassa yleisen ja laajan opetussuunnitelmien mukaista tanssin perusopetusta.

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on ainutlaatuinen suomalainen taideopetuksen muoto lapsille ja nuorille. Se on säädetty laissa (633/1998) ja asetuksessa (813/1998). Opetus on luvan varaista ja sitä antaa kunnat tai yksityiset koulut kunnan tai Opetus-ja kulttuuriministöriön luvalla.

Opetushallitus laatii ja vahvistaa perusteet yleisen ja laajan oppimäärän minkä pohjalta oppilaitos (opetuksen järjestäjä) tekee oman suunnitelmansa, joka täydentää opetushallituksen perusteita.

Tanssikoulu 1st Step on uudistanut perusopetuksen sääntöjä, opetus-ja kultuuriministöriön laatimaan 2018 suunnitelman mukan.

Tutustu Opetushallituksen sivuilla sisältöön Tanssi taiteen perusopetuksessa >

Tutustu tästä Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on hyväksytty Forssan ja Riihimäen kaupunkien toimesta 1.8.2018 alkaen >

Lisäys opetussuunnitelmaan:

Opetuksen rakenne ja opintojen laajuus

Yleisen oppimäärän opinnot muodostuvat varhaisjän opinnot, yhteiset opinnot 1, yhteiset opinnot 2 ja teemaopinnot

Laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin, ja valinnaisaineisiin.

VARHAISIÄN OPINNOT:
– Lastentanssi 3 v., 4 v., 5 v.
– Lastentanssi-alkeisbalettiin suuntautuva 6 v.

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu 3-5-vuotiaille oppilaille 30-45 min ja valmistavat opinnot 6-7 v. vuotiaille oppilaille 45-60 min.
Varhaisiän opintoihin kuulu lastentanssi ja valmistaviin opintoihin alkeisbaletti ja nykytanssi.

Valmistavien opintojen jälkeen oppilas valitse pääaineekseen klassisen balettin, nykytanssin tai jazztanssin

Käyntikertoja on  opinnoissa 1-2 tuntia viikossa 45-60 min.

TANSSIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPINNOT

 • Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoittena on saada oppilas kokeilemaan tanssin ja liikunnan iloa.
 • Tavoitteena on myös saavuttaa kyky vastanottaa ja kokea tanssi omana taiteenaalanaan ja hahmottaa se osana taiteen kokonaisuutta.
 • Jokainen oppilas saa ikänsä mukaista opetusta. Oppilasta ohjataan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Häntä ohjataan rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.
 • Tanssikasvatus tukee osaltaan myös oppilaan fyysistä ja psyykistä hyvinvointia sekä kasvua eheäksi aikuiseksi. Toiminnassa luodaan myös pohjaa kulttuurimyönteisyydelle, elinikäiselle tanssiharrastukselle ja oppimiselle sekä kannustetaan oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssitapahtumiin ja esityksiin myös katsojana ja kokijana.

YHTEISET OPINNOT  1:

 • Valmistava baletti 7 v., 8 v.
 • Valmistava nykytanssi 7 v., 8 v.
 • Baletti 9 v.
 • Nykytanssi 9 v.
 • Jazztanssi 9 v.
 • tai joku muu lukujärjestykseen kuuluva tunti

Yhteensä 180 tuntia

YHTEISET OPINNOT  2:

 • Baletti 10-11 v. pääaine: baletti 2 x vko, sivuaine: nykytanssi 1 x vko tai jazz
 • Baletti 10-11v. pääaine: baletti 1 x vko, sivuaine: nykytanssi 1 x vko ja jazz 1 x vko
 • Nykytanssi 10-11 v. pääaine: nykytanssi 1 x vko, sivuaine: baletti 1 x vko tai jazz 1 x vko
 • Jazztanssi 10-11 v. pääaine: jazztanssi 1 x vko, sivuaine: baletti 1 x vko tai nykytanssi 1 x vko

Yhteensä 120 tuntia

TEEMAOPINNOT

 • Baletti 12-14 v. pääaine 2 x vko, teemaopinnot 1 x vko
 • Nykytanssi 12-14 v. pääaine 2 x vko, teemaopinnot 1 x vko
 • Jazztanssi 12-14 v. pääaine 2 x vko, taamopinnot 1 x vko

Yhteensä 200 tuntia

LAAJA PERUSOPETUKSEN OPINNOT

Varhaisiän opinnot

Perusopinnot 1 osa 7-9 v. , koostuu 2-3 vuoden opinnoista

 • baletti pääaine 7v. 1 vko, 8-9 v. 2 vko, nykytanssi sivuaine
 • nykytanssi pääaine tai jazztanssi 7 v. 1 vko tunti, 8-9 v. 2 vko, baletti sivuaine

Perusopinnot 2. osa
Koostuu 10-14-vuotiaiden balettin, nykytanssin ja jazztanssin opinnoista, jolloin käyntikertoja on vähintään 2 tuntia viikossa / 75-90 min. Perusopintojen aikana oppilas harjoittelee pitkäjänteisesti sekä perehtyy aiempaa syvemmin oman lajinsa perusliikesanastoon, tyyliin ja muuhun tanssin sanastoon. Oppilas harjoittelee tanssille ominaista hienomotoriikkaa ja oivaltaa karkeamotoriikkan ja hienomotoriikan eron omassa tanssimisessa. Oppilas kehittää liikeellä ilmaisua mielikuvien ja luovien harjoitteiden avulla. Laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen oppilas saa perusopintojen päätötodistuksen. Tämän jälkeen oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin tai yleisen oppimäärän opetukseen.

Baletti pääaine 2 vko 90 min., nykytanssi 1 vko valinnaisaine
nykytanssi pääaine 2 vko 60 min., baletti valinnaisaine 1 vko 90 min., sivuaine 1 vko 60 min
jazztanssi pääaine  2vko 60 min., baletti tai nykytanssi vallinnaisaine + sivuaine

Yhteensä 800 tuntia

SYVENTÄVÄT OPINNOT:

Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot koostuvat 14-18-vuotiaiden 3-6 lukuvuoden klassisen baletin ja / tai nykytanssin / tai jazztanssin opinnoista jolloin käyntikertoja on 2-4 tuntia viikossa 60-90 min. Syventäviin opintoihin kuuluu päättötyön suorittaminen. Päätötyö voi olla joko soolo-tai ryhmätanssi tai oma koreografia. Syventävissä
opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten. Oppilas kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välisestä yhteydestä. Oppilas harjoittele tanssin suorituspuhtautta.

Kun laajan oppimäärän tuntimäärät ovat täyttyneet ja oppilas on suorittanut päättötyön, hän saa syventävien opintojen päättötodistuksen. Tämä todistus on samalla koko tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.
Todistuksessa on sekä sanallinen että numeroarviointi.

 • Baletti jatko I 14-17 v. pääaine: baletti 2 tai 3 x vko, vallinnaisaine: nykytanssi 1x vko, jazz 1x vko
 • Nykyjatko I 14-17 v. pääaine: nykytanssi 1 x vko, valinnaisaine: baletti 1 x vko, jazz 1 x vko
 • Jazzjatko I 14-17 v. pääaine: jazztanssi 1 x vko, vallinnaisaine: baletti 1 x vko, nyky 1 x vko
 • Baletti jatko II 17-18 v. pääaine: baletti 3 x vko, valinnaisaine: nykytanssi 1 x vko, jazztanssi 1 x vko
 • Nykytanssi jatko II 17-18 v. pääaine: nykytanssi 2 x vko, valinnaisaine: baletti 1x vko, jazz 1 x vko, valinnaisaine
 • Jazzjatko II 17-18 v. pääaine: jazztanssi 2 x vko, valinnaisaine: baletti 1 x vko, nyky 1 x vko, valinnaisaine
 • Teemaopinnot tai sivuaineet : koreografia, repertuaari, kehonhuolto, ravitsemus, tanssiakrobatia

VALINNAISAINEET:
– Nykytanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Jazztanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Baletti perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Showtanssi perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Street dance, hiphop perustaso, keskitaso, jatkotaso
– Flamenco alkaen 12 v. perustaso, keskitaso
– Latino alkaen 12 v. perustaso, keskitaso
– Zumba alkaen 12 v. perustaso, keskitaso

ERIKOISKOULUTUSOHJELMA (EK)